Aktivace rolí v hodnoceném období


Aplikace Aktivace rolí v hodnoceném období slouží k nastavení rolí, které mohou ve zvoleném období provádět hodnocení kvality. Aplikace je přístupná uživatelům s oprávněním quality-a nebo quality-b nebo quality-c nebo quality-r. Uživatelé s oprávněním quality-c nebo quality-r mají přístup pouze pro prohlížení.

V přehledové tabulce v úvodu aplikace jsou zobrazeny role aktivované ve zvoleném hodnoceném období. Role jsou seskupeny po úrovních, do kterých byly při aktivaci zařazeny. Role může být v období zařazena jen jednou, bez ohledu na úroveň. U každé aktivované role je pomocí ikon ve sloupci Stav vyjádřen stav kompletace role. V závislosti na stavu kompletace lze s rolí provádět jednotlivé operace. Jakmile jsou operace pro daný stav kompletní, lze roli kliknutím na ikonu ve sloupci Stav přepnout do stavu následujícího. V případě potřeby lze roli vrátit do předchozího stavu v editaci role.

Ve sloupci Ukazatele je uveden počet ukazatelů zařazených do dané role (tedy počet ukazatelů, kterými bude daná role hodnocena). Nemá-li role ukazatele nastaveny, je počet vypsán červeně. Kliknutím na ikonu lze přejít do aplikace Ukazatele pro roli v hodnoceném období, kde lze k roli přiřazovat ukazatele.

Ve sloupci Dotazníky je uveden počet hodnotících dotazníků fixovaných pro danou roli, který odpovídá počtu objektů, které mají být danou rolí hodnoceny. Nemá-li role dosud fixovány dotazníky, je počet vypsán červeně. Případný vykřičník za počtem fixovaných dotazníků indikuje, že mezi fixovanými dotazníky jsou takové, které nemají žádnou vyplňující osobu. Kliknutím na ikonu lze přejít do aplikace Dotazníky pro roli v hodnoceném období, kde lze dotazníky zafixovat a provádět jejich úpravy.

Ikona ve sloupci Přístup umožňuje přejít do aplikace Správa oprávnění pro roli, kde lze pro zvolenou roli nastavovat oprávnění přístupu dané role.

Po kliknutí na ikonu ve sloupci Prohlížet lze pro zvolenou roli zobrazit přehled základních parametrů. Prostřednictvím ikony ve sloupci Upravit lze pro roli editovat motivační text, který se zobrazí v úvodu hodnotícího dotazníku. Pro formátování lze využít metajazyka. Na tomto místě lze rovněž upravit parametry role v hodnoceném období a to u rolí, které mají parametrizovanou položku Předpis dotazníku a nemají dosud zafixované dotazníky. Výchozí hodnota parametru je dána nastavením role v aplikaci Hodnocené role. V rámci hodnoceného období lze pak tuto výchozí hodnotu změnit (přetížit). Je-li nastavení parametru přetíženo, lze se tlačítkem vrátit k výchozímu nastavení. V záložce Vrácení stavu lze roli vrátit zpět do předcházejícího stavu. Při návratu role do předchozího stavu je smazáno nastavení provedené v aktuálním stavu role.

Evidované role lze z hodnoceného období odebrat jejich označením a stisknutím tlačítka . Odebrat lze pouze role, pro které nejsou fixovány hodnotící dotazníky a nemají nastaveny ukazatele. Při odebrání role se smažou i přetížené hodnoty (parametry entity, explicitní i implicitní práva).

Tlačítkem lze přehled ukazatelů zařazených do aktivovaných rolí exportovat do MS Excel.

Novou roli lze do zvoleného hodnocené období zařadit (aktivovat) pomocí formuláře pod přehledem aktivovaných rolí. Z nabídky Role se zvolí role, která má být aktivována. Pro aktivaci se nabízejí všechny kompletní role evidované v aplikaci Hodnocené role označené příznakem Nabízet. V nabídce Úroveň se zvolí, do které úrovně hodnocení se má role zařadit. Pole Název umožňuje roli v rámci hodnoceného období přejmenovat. Není-li vyplněno, použije se výchozí název role. Zadané hodnoty se potvrdí stisknutím tlačítka . Po aktivaci je role zařazena do přehledu v úvodu aplikace, kde je zapotřebí pro ni zafixovat a nastavit hodnotící dotazníky.

Kromě individuální aktivace lze role do zvoleného hodnoceného období zkopírovat z jiného období. Zdrojové období se vybere z nabídky Kopírovat aktivované role z období. Následně se zvolí režim kopírování:

  • kopírovat všechny role, přepsat existující - zkopíruje všechny role zdrojového období do aktuálního, přičemž role již aktivované v aktuálním období budou aktualizovány podle nastavení ve zdrojovém období. Role aktivované pouze v cílovém období zůstanou zachovány. Role, které mají v aktuálním období zafixované dotazníky nebo zařazené ukazatele budou při kopii přeskočeny;

  • kopírovat role, které nejsou aktivované v tomto období - ze zdrojového období zkopíruje pouze role, které nejsou aktivované v aktuálním období.

Zkopírování rolí ze zvoleného období se provede stisknutím tlačítka . Při kopírování jsou ze zdrojového období zkopírovány role i s jejich nastavením (parametry entity, explicitní i implicitní práva, ukazatele).

Aktivaci rolí i jejich kopírování z jiných období lze provádět pouze v hodnoceném období ve stavu v přípravě. Ve vyšších stavech již nelze s rolemi a jejich nastavením manipulovat.