Hodnocené role


Aplikace Hodnocené role slouží ke správě rolí pro vnitřní hodnocení kvality. Aplikace je přístupná uživatelům s oprávněním quality-a nebo quality-b nebo quality-c nebo quality-r. Uživatelé s oprávněním quality-c nebo quality-r mají přístup pouze pro prohlížení.

Novou roli lze přidat prostřednictvím formuláře v dolní části aplikace, kde se vyplní její název. Každá role je charakterizována předpisem pro generování hodnotících dotazníků, který se volí z nabídky Předpis dotazníku. Předpis určuje entitu, pro kterou budou zakládány hodnotící dotazníky (např. předmět, pracoviště atd.). V závislosti na zvoleném předpisu mohou být vyžadovány doplňující parametry. Volitelně lze vložit poznámku, která slouží pouze pro interní potřebu v aplikaci. Vyplněné údaje je nutné uložit stisknutím tlačítka .

Seznam evidovaných rolí je zobrazen v přehledové tabulce. U každé role je uveden její název a použitý předpis, případně jeho parametry. Pomocí odkazu nad seznamem lze zobrazit ještě sloupec s poznámkou. Ve sloupci Dotazníky vyplňuje jsou uvedeny hodnotitelé dotazníků pro roli. Ty se nastavují po kliknutí na ikonu ve sloupci Upravit hodnotitele. Jakmile má role nastaven předpis dotazníku a hodnotitele, stane se kompletní (kompletnost indikuje ikona ve sloupci Kompl.). Kompletnost značí, že je možné danou roli aktivovat v aplikaci Aktivace rolí v hodnoceném období. Nabízení rolí k aktivaci lze ručně ovlivnit kliknutím na ikonu ve sloupci Nabízet.

Ikona ve sloupci Klíčová slova slouží pro evidenci klíčových slov zvolené role. Evidovaná klíčová slova jsou využívána při dohledávání dotazníků v aplikaci Vyhledávání dotazníků.

Prostřednictvím ikony ve sloupci Přístup lze pro danou roli nastavovat oprávnění přístupu dané role. Pro každou roli lze stanovit:

  • oprávnění přístupu - nastavením oprávnění se stanoví rozsah osob, které mohou nahlížet na dotazníky, které daná role vyplnila. Libovolný uživatel, který má přiděleno alespoň jedno z nastavených práv, tak může nahlížet na vyplněné dotazníky této role, s přihlédnutím k objektu (např. fakulta), na které má toto právo přiděleno;

  • pravidla přístupu - nastavením pravidel přístupu se stanoví rozsah vyplněných dotazníků, na které mohou nahlížet vyplňující osoby zvolené role. Například: role Pracoviště s vyplňující osobou vedoucí pracoviště a pravidlem Vedoucí - všichni podřízení, umožní vyplňujícímu (vedoucímu pracoviště) nahlížet na dotazníky svých podřízených.

Aplikace je rozdělena do dvou částí podle toho, zda se pracuje s oprávněními nebo pravidly přístupu. Přiřazená oprávnění, resp. pravidla, k roli jsou zobrazena v přehledové tabulce, odkud je lze odebrat jejich označením a stisknutím tlačítka , resp. . Pro přidání nového oprávnění, resp. pravidla, se toto zvolí ze zobrazené nabídky a potvrdí se stisknutím tlačítka . Pole Poznámka slouží pro vložení interní poznámky k přidávanému oprávnění, resp. pravidlu.

Tuto výchozí definici oprávnění a pravidel přístupu lze pro příslušnou roli přetížit na úrovni hodnoceného období (viz Správa oprávnění pro roli).
Zatímco oprávnění přístupu jsou vyhodnocována v okamžiku, kdy daný uživatel nahlíží na vyplněný dotazník, pravidla přístupu jsou vyhodnocena v průběhu přípravy dotazníků (zafixují se) a při nahlížení se berou v úvahu fixovaná data.

Po kliknutí na ikonu ve sloupci Upravit lze upravit název role, případně poznámku. Je-li role aktivovaná, lze upravit pouze poznámku. Neaktivované role lze odebrat jejich označením a stisknutím tlačítka .

Předpisy dotazníků

Pomocí předpisů jsou obecně popsány entity, pro které se mají v hodncoeném období vytvářet hodnotící dotazníky, které budou příslušné osoby vyplňovat při sběru hodnocení. Pod těmito entitami si lze představit různé objekty - například předměty vypsané v katalogu předmětů, pracoviště univerzity, akreditované studijní programy apod. Podle daného předpisu a případně jeho upřesňujících parametrů se UIS vyhledají všechny vyhovující entity a lze pro ně zafixovat dotazníky příslušné role v hodnoceném období. K dispozici jsou následující předpisy:

Evaluovaný předmět s kontaktní výukou v HO

Vybírá všechny předměty vypsané v rámci univerzitních období (nikoliv v kalendářních letech) evidovaných u hodnoceného období. Pokud je předmět vypsán ve více obdobích (typicky LS a ZS), je zahrnout tolikrát, kolikrát je vypsán (typicky dvakrát). Prostřednictvím volby Předmět musí mít rozvrhovanou výuku lze určit, zda musí mít předmět rozvrhovánu alespoň jednu rozvrhovou akci (hodnota ano), nebo zda na rozvrhových akcích nezáleží (hodnota ne).

Do výběru nejsou zahrnuty kurzy, předměty, které mají v katalogu předmětů nastaven atribut Předmět není zahrnut do interního hodnocení a také předměty, které nesplní podmínku počtu zapsaných studentů danou parametrem Minimální počet zapsaných studentů.

Hodnocený pracovní úvazek v HO pracovníka typu X nevyňatý déle než Y dní

Vybírá pracovní úvazky aktivní v době dané hodnoceným obdobím (zohledňují se kalendářní roky i univerzitní období), které nebyly vyňaty déle než daný počet dní po celou dobu HO. Z těchto dále bereme v úvahu jen takové úvazky, které svým typem odpovídají typu zvolenému v položce Typ úvazku. Pro danou osobu je pak nalezen nejvyšší úvazek v rámci stanovené skupiny pracovišť, v případě dvou a více souběžných stejně velkých úvazků je dle interního klíče vybrán jeden.

Skupina pracovišť představuje podstrom pracovišť vymezený kořenem pro vnitřní hodnocení, jehož součástí je i pracoviště s úvazkem a jehož součástí nejsou podstromy s vlastními kořenovými pracovišti. Kořenovými pracovišti pro vnitřní hodnocení jsou fakulta, vysokoškolský ústav, dále SKM, školní podniky; pro celoškolská a rektorátní pracoviště je kořenem pracoviště MENDELU.

Matrikový studijní obor akreditovaný v HO

Vybere všechny studijní obory, které byly akreditovány alespoň jeden den v rámci univerzitních období evidovaných u hodnoceného období. Zohledňovány jsou pouze matrikové obory akreditovaných stupňů studia (nezahrnuje tedy celoživotní, zahraniční, meziuniverzitní apod.) s akreditačním stavem (aktivní, dobíhající, zrušený). Období akreditace studijního oboru se nastavuje v aplikaci Evidence studijních oborů.

Matrikový studijní program akreditovaný v HO

Vybere všechny studijní programy, které byly akreditovány alespoň jeden den v rámci univerzitních období evidovaných u hodnoceného období. Zohledňovány jsou pouze matrikové programy akreditovaných stupňů studia (nezahrnuje tedy celoživotní, zahraniční, meziuniverzitní apod.) s akreditačním stavem (aktivní, dobíhající, zrušený). Období akreditace studijního programu se nastavuje v aplikaci Evidence studijních programů.

Pracoviště typu X, které existovalo v HO

Vybere všechna pracoviště univerzity, která existovala alespoň jeden den v hodnotícím období a svým typem odpovídají typu zvolenému v položce Typ pracoviště. Typ pracoviště je dán atributem Povaha pracoviště pro vnitřní hodnocení v atributech pracoviště (nastavení viz aplikace Evidence pracovišť).