Výsledky státních zkoušek


Aplikace Výsledky státních zkoušek umožňuje evidenci výsledků za předměty státní zkoušky, obhajobu práce a celkového výsledku studia pro jednotlivé studenty. Aplikace je přístupná uživatelům s oprávněním stud-e přes aplikaci Vysvědčení o státní zkoušce.

V úvodu aplikace je zobrazeno jméno studenta, identifikace jeho studia a studovaný program. Následuje automaticky vygenerované číslo diplomu, které je pouze předgenerované a uloží se až v okamžiku kompletního vyplnění výsledků (splnění všech částí SZ) (číslo obsahuje zkratku fakulty, rok ukončení studia, KKOV studijního programu, ID studenta (osoby, nikoliv studia)). Pole Červený diplom slouží pro zadání červeného diplomu. Označí se v případě, kdy student splní podmínky pro udělení červeného diplomu Další pole je Číslo protokolu. Část se generuje automaticky (obsahuje KKOV-číslo fakulty-rok) a část (čtyři znaky) vkládá studijní oddělení podle zkušebního protokolu. Číslo protokolu je vkládáno do diplomu a číslo diplomu je vloženo v příloze diplomu.

V další části aplikace jsou zobrazeny informace o splněných studijních povinnostech studenta. Kontroluje se:

  • splnění studijního plánu,

  • splnění všech zapsaných předmětů státní zkoušky,

  • splnění speciálních předmětů zapsaných v průběhu studia.

Pokud plán není splněn, je možné kliknutím na odkaz Podrobnosti… otevřít aplikaci Nesplněné studijní povinnosti, kde jsou důvody nesplnění studijního plánu uvedeny. Aplikace rovněž upozorňuje na absenci speciálního předmětu typu celkový výsledek státní zkoušky v průběhu studentova studia. S tímto je možné se setkat hlavně při vkládání výsledků dílčích státních zkoušek.

Formulář pro zadání výsledků státních zkoušek obsahuje:

  • předměty státní zkoušky dle výběru v přihlášce ke státní zkoušce. U každého předmětu se zadává výsledek, datum získání a termín, na kterém byl výsledek získán (zobrazují se termíny, na které student podal přihlášku);

  • název závěrečné práce ze zadání. Kliknutím na název se zobrazí podrobnosti o závěrečné práci, včetně dalších operací;

  • pole pro hodnocení závěrečné práce a datum jejího vykonání;

  • pole pro zadání celkového výsledku státní zkoušky;

  • menu pro volbu data splnění státní zkoušky.

Stupnice známek u předmětů státních zkoušek je nabízena dle ukončení evidovaného u speciálního předmětu typu závěrečná zkouška. Pro nastavení jiné stupnice lze použít atribut Ukončení předmětů na vysvědčení a aplikaci Nastavení studijních systémů.

Zadáním hodnocení obhajoby závěrečné práce přechází závěrečná práce studenta do stavu historická. Tím je uzavřena jakákoliv možnost manipulace se závěrečnou prací. Před zadáním hodnocení z obhajoby závěrečné práce tedy musí být závěrečná práce v systému vložena a řádně odevzdána.

Vyplněné výsledky státních zkoušek je nutné uložit tlačítkem . Výslekdy lze průběžně ukládat a podle potřeby se k jejich editaci vracet, za kompletní jsou považovány v okamžiku splnění všech částí státních zkoušek. Jsou-li výsledky kompletní (číslo diplomu je uloženo) zobrazí se tlačítko , které umožňuje individuální tisk diplomu studenta. Z praktického hlediska se však ve většině případů využívá hromadného tisku v aplikaci Tisk výstupních dokumentů.

Diplom se digitálně archivuje. Opakovaný tisk se provádí z digitálního archivu. Pokud je první výtisk chybný a je třeba provést opravu, je nutné před dalším tiskem dokument z archivu odstranit (obvykle provádí systémový integrátor).
Po vložení celkového výsledku studia je možné studenty vyřadit v aplikaci Hromadné vyřazování studentů;