Vnitřní hodnocení kvality


Systém hodnocení vnitřní kvality je základní manažerský systém pro strategické směřování univerzity. Je založen na sledování naplňování jednotlivých kritérií kvality v dlouhodobém měřítku a postupném zlepšování jednotlivých dílčích částí univerzity ve sledovaných oblastech. V rámci systému hodnocení vnitřní kvality nejsou podstatné přesné hodnoty ukazatelů kvality na jednotlivých sledovaných entitách, ale zejména trend naplňování souladu těchto ukazatelů s vytyčeným standardem a postupné posouvání standardu jednotlivých součástí i celku.

Vnitřní hodnocení kvality je založeno na periodickém sběru subjektivního názoru jednotlivých hodnotitelů, kteří v rámci předem stanovených rolí vyhodnocují jim svěřenou oblast z hlediska stanovených dlouhodobých kritérií kvality a to zejména v otázce souladu měřitelných ukazatelů těchto kritérií vůči stanovené stupnici a standardu na této stupnici.

Základní pojmy

Kritéria kvality
Soubor skupin ukazatelů, prostřednictvím kterých univerzita posuzuje kvalitu svých činností.
Manažer kvality
Osoba zodpovědná za přípravu podkladů pro hodnotící komisi a realizaci aktivit souvisejících s nastavováním a rozvojem systému řízení kvality.
Systém řízení kvality
Soustava procesů, principů a zásad zajišťování kvality vzdělávací, tvůrčí a s nimi souvisejících činností a vnitřního hodnocení kvality těchto činností. Systém řízení kvality je na univerzitě zaveden a rozvíjen za účelem zajištění neustálého zlepšování všech realizovaných činností.
Ukazatele kvality
Pomocí ukazatelů se měří jednotlivá kritéria kvality.