Stipendia


Mendelova univerzita v Brně poskytuje svým studentům finanční podporu v podobě stipendií. Ta mohou mít různé podoby a jsou používána v různých situacích – například jako sociální dávka, je-li student v obtížné situaci či třeba jako hmotná pochvala za mimořádně kvalitní výsledky v oblasti studia nebo výzkumu. Tato podpora může být vyplácena jednorázově nebo v opakujících se platbách.

Základním předpisem, který definuje pravidla poskytování stipendií na MENDELU je Stipendijní řád, který definuje jednotlivé typy stipendií a pravidla jejich poskytování. Další úpravu pravidel a podmínek pro přiznání stipendií obsahují vnitřní předpisy jednotlivých fakult.

Vkládání a výplata stipendií

Stipendia vkládají pověření pracovníci individuálně jednotlivým studentům prostřednictvím aplikace Evidence stipendií.

Nově zadaná stipendia (stav 1 - zpracovává studijní) jsou následně pomocí aplikace Příprava stipendií k vyplacení převedena do stavu 2 – připravené k vyplacení a nakonec prostřednictvím aplikace Převod do banky vyplacena (převedena do stavu 3 – vyplaceno).

Odděleně jsou vkládána ubytovací stipendia, jejichž zpracování probíhá hromadně v aplikaci Hromadná výplata ubytovacích stipendií.

Stipendia jsou vyplácena bezhotovostně bankovním převodem na účet studenta evidovaný v UIS (viz aplikace Evidence bankovních spojení). Ve výjimečných případech lze výplatu stipendia provést hotovostně na pokladně.

Stavy stipendií

V následujícím přehledu jsou uvedeny a vysvětleny všechny stavy, kterými stipendia postupně procházejí. V evidenci stipendií se studijním referentkám zobrazují pouze tři stavy: zpracovává studijní oddělení, připravené k vyplacení a vyplaceno.

Stavy stipendia:

Ekonomické oddělení může v období, kdy zpracovává stipendia, zamezit převod stipendií do stavu 2.
Související témata nápovědy