Stipendia


Mendelova univerzita v Brně poskytuje svým studentům finanční podporu v podobě stipendií. Ta mohou mít různé podoby a jsou používána v různých situacích – například jako sociální dávka, je-li student v obtížné situaci či třeba jako hmotná pochvala za mimořádně kvalitní výsledky v oblasti studia nebo výzkumu. Tato podpora může být vyplácena jednorázově nebo v opakujících se platbách.

Základním předpisem, který definuje pravidla poskytování stipendií na MENDELU je Stipendijní řád, který definuje jednotlivé typy stipendií a pravidla jejich poskytování. Další úpravu pravidel a podmínek pro přiznání stipendií obsahují vnitřní předpisy jednotlivých fakult.

Vkládání a výplata stipendií

Stipendia vkládají pověření pracovníci individuálně jednotlivým studentům prostřednictvím aplikace Evidence stipendií.

Nově zadaná stipendia (stav 1 - zpracovává studijní) jsou následně pomocí aplikace Příprava stipendií k vyplacení převedena do stavu 2 – připravené k vyplacení a nakonec prostřednictvím aplikace Převod do banky vyplacena (převedena do stavu 3 – vyplaceno).

Odděleně jsou vkládána ubytovací stipendia, jejichž zpracování probíhá hromadně v aplikaci Hromadná výplata ubytovacích stipendií.

Stipendia jsou vyplácena bezhotovostně bankovním převodem na účet studenta evidovaný v UIS (viz aplikace Evidence bankovních spojení). Ve výjimečných případech lze výplatu stipendia provést hotovostně na pokladně.

Stavy stipendií

V následujícím přehledu jsou uvedeny a vysvětleny všechny stavy, kterými stipendia postupně procházejí. V evidenci stipendií se studijním referentkám zobrazují pouze tři stavy: zpracovává studijní oddělení, připravené k vyplacení a vyplaceno.

Stavy stipendia:

  • 1 – zpracovává studijní - tento stav je implicitně přiřazen všem nově zadaným stipendiím. Stipendia, která se nacházejí v tomto stavu, lze stále upravovat podle potřeb studijního oddělení.

  • 2 – připravené k vyplacení - do tohoto stavu je stipendium převedeno odesláním sestavy stipendií na ekonomické oddělení v aplikaci Příprava stipendií k vyplacení. Stipendia v tomto stavu již referentka zpracovávající stipendia nemá možnost modifikovat ani rušit. Stipendia čekají na zpracování ekonomickým oddělením.

  • 3 – vyplaceno - tento stav je závěrečným stavem všech stipendií (kromě stipendií určených k pouhé evidenci) a oznamuje, že stipendium bylo vyplaceno příjemci (sestava stipendií byla ekonomickým oddělením odeslána do banky). Přehled vyplacených stipendií mohou studijní referentky zobrazovat prostřednictvím aplikace Evidence stipendií u aktivních studentů nebo aplikace Vyplacená stipendia u studentů s ukončeným studiem. Studenti si mohou svá stipendia vyplacená přes UIS zobrazit v aplikaci Vyplacená stipendia, která je přístupná přes Portál studenta v části Moje studium.

  • 4 – pouze evidence (zahraničních stipendií) - tento stav byl zaveden především z důvodu evidence stipendií v cizích měnách, protože tato stipendia v UIS neprochází stejnou posloupností stavů jako stipendia vyplácená v korunách. Se stipendiem, které se nacházejí v tomto stavu, se zachází stejně jako se stipendiem ve stavu Vyplaceno. Taková stipendia jsou tedy ihned po zadání zobrazována v kontrolních sestavách vyplacených stipendií, které jsou určeny pro studenty a studijní referentky, a nevstupují do sestav určených pro hromadné zadávání platebních příkazů bance.

  • 5 – převzato na EO - stav slouží především k odlišení stipendií již převzatých na EO od stipendií, která jsou sice připravena k výplatě, avšak doposud nebyla na EO převzata. Do tohoto stavu jsou převedena všechna stipendia, která byla ve stavu připravené k vyplacení a EO si je vytisklo v kontrolní sestavě.

Ekonomické oddělení může v období, kdy zpracovává stipendia, zamezit převod stipendií do stavu 2.