Státní zkoušky


Aplikace Státní zkoušky slouží pro hromadnou správu studentů přihlášených ke státní závěrečné zkoušce. Kromě seznamů studentů nabízí další možnosti, jako například evidenci komisí státních zkoušek, rozdělení studentů ke komisím, tisk formuláře pro zápis o státní zkoušce. Aplikace je přístupná uživatelům s oprávněním stud-e nebo stud-p nebo sz-e.

Po vstupu do aplikace se zvolí odpovídající studijní období a následně termín státních zkoušek. Termín vymezuje množinu přihlášek ke státní zkoušce, se kterými se bude v aplikaci dále pracovat. Ve sloupci Druh termínu je uvedeno, zda je daný termín určen pro klasickou státní zkoušku nebo dílčí zkoušku. Sloupec je zobrazován pouze na pracovištích, které dílčí státní zkoušky používají a tudíž mají nastaven atribut pracoviště Dílčí státní zkoušky. Je-li v období vypsán pouze jeden termín, je automaticky předvolen. Pokud nebyla v daném studijním období dosud podána žádná přihláška ke státní zkoušce, pak se toto období v seznamu nenabízí. Jakmile je zvoleno období i termín, zobrazí se jednotlivé záložky, do kterých je aplikace rozdělena.

Seznamy přihlášených studentů po šablonách

Záložka Seznamy po šablonách umožňuje zobrazení přehledu studentů přihlášených na povinné a povinně volitelné předměty státní zkoušky podle sestavených šablon předmětů nebo zobrazení seznamu studentů přihlášených ke státní zkoušce bez předmětů.

Přihlášky s předměty

V přehledové tabulce jsou vypsány jednotlivé šablony, pro které existují podané přihlášky. Přehled je možné omezit podle typu studia a šablony. Celkový počet přihlášek v šabloně je uveden ve sloupci Celkem studentů. V dalších sloupcích jsou uvedeny přihlášené předměty (povinné a povinně volitelné) s počty přihlášek.

Existují-li kombinace předmětů, na které se studenti hlásí (při výběru dvou a více předmětů ze skupiny), pak se údaj o počtu přihlášených studentů do povinně volitelných předmětů vztahuje k dané kombinaci předmětů a zobrazuje se ve zvláštním sloupci Statistika povinně volitelných předmětů.

Kliknutím na uvedený počet přihlášek lze zobrazit jmenný seznam studentů s podrobnějšími informace, který lze stisknutím tlačítka vytisknout.

Přihlášky bez předmětů

V přehledové tabulce jsou uvedeni studenti s podanou přihláškou ke státní zkoušce bez zvolených předmětů (bez šablony). Přehled je možné omezit podle studijního programu a oboru.

Seznamy přihlášených studentů po předmětech

Záložka Seznamy po předmětech umožňuje zobrazit seznamy studentů podle jednotlivých předmětů státní zkoušky. V seznamu jsou zobrazeny předměty, na kterých je přihlášen alespoň jeden student. Kliknutím na hodnotu ve sloupci Přihlášeno se zobrazí seznam přihlášených studentů, který je možné vytisknout. Kliknutím na jméno studenta se otevře stránka s jeho studijní evidencí.

Komise státních zkoušek

Záložka Komise SZ umožňuje sestavovat komise státních zkoušek, přidělovat do nich studenty a tisknout formuláře pro zápis o státní zkoušce. Evidenci komisí umožňuje právo sz-e.

Nová komise se založí přes formulář v úvodu aplikace. Komise může být založena zvlášť pro studenty s přihláškami s předměty a zvlášť pro studenty s přihláškami bez předmětů. Podle toho je třeba zvolit příslušnou záložku – Přihlášky s předměty nebo Přihlášky bez předmětů. Význam položek formuláře pro založení komise je následující:

 • Šablona – určuje přiřazení komise státní zkoušky dané kombinaci studia. Pro studenty přihlášené bez předmětů se šablona nevolí. V nabídce jsou zobrazeny pouze šablony, pro které existuje podaná přihláška.

 • Hromadné zakládání – pole umožňuje přepínat mezi individuálním a hromadným zakládáním komisí. V závislosti na zvoleném způsobu je přízpůsobena podoba formuláře. Při individuálním zakládání se do pole Termín vyplní datum a čas konání komise. Při hromadném zakládání je položek více. Do polí Od, Do je zapotřebí zadat počáteční a koncové datum období, ve kterém se mají komise založit. Dále je třeba zvolit čas konání a jednotlivé dny. Po stisknutí tlačítka systém vygeneruje návrh jednotlivých komisí. Navrhnuté komise se založí stisknutím tlačítka .

 • Místnost – místnost, ve které se budou státní zkoušky konat, seznam obsahuje pouze místnosti předem určené ke konání státních zkoušek.

  Zda je místnost určená pro konání závěrečných zkoušek je vyjádřeno atributem místnosti – Místnost určená pro státní zkoušku – v aplikaci Evidence místností. Nastavení atributu provádí systémový integrátor.
 • Kapacita – počet studentů, které komise v daném termínu odzkouší.

 • Poznámka – text poznámky se tiskne do seznamu studentů zařazených do komise, zobrazuje se studentům například v přihlášce ke státní zkoušce.

 • Přidat povinné předměty – zvolením možnosti ano budou komisi současně s jejím založením přiřazeny povinné předměty ze zvolené šablony. Pro bezšablonové komise se volba nenabízí.

Založení komise se potvrdí stisknutím tlačítka . Komisi je možné založit i při nezadání položek Termín, KapacitaMístnost, avšak pro zkompletnění komise je nutné tyto údaje doplnit.

Práci s šablonovými přihláškami lze omezit filtrem podle typu studia a šablony předmětů, zpřehlední se tak zobrazení šablon v zakládacím formuláři a seznam založených komisí.

Seznam evidovaných komisí státních zkoušek je zobrazen v přehledové tabulce Seznam je možné pomocí filtru omezit podle aktuálnosti komisí (aktuální a budoucí, minulé), kompletnosti (kompletní, nekompletní), data konání a místnosti. Pod seznamem komisí je umístěno tlačítko , pomocí kterého lze vybrané komise smazat. Smazat lze pouze komise bez přiřazených studentů. Tlačítkem lze přejít do hromadné správy, kde lze operace s komisemi provádět nad celou skupinou komisí.

Operace se založenou komisí

Po žaložení komise je nutné provést příslušná nastavení jako je stanovení členů komise, přiřazení předmětů, přiřazení studentů, apod. Tyto operace je možné provádět individuálně nad každou komisí nebo hromadně s celou skupinou zvolených komisí (o hromadné správě komisí více v další části textu). Podle proběhlých operací se v příslušných sloupcích zobrazují ikony k provedení dalších kroků k úspěšnému sestavení kompletní komise. Význam ikon a sloupců v seznamu komisí:

 • Kompletnost komise - pomocí ikon ve sloupci Kompl. je vyjádřen stav kompletnosti komise, který ovlivňuje množinu operací, které lze s komisí provádět. Nově založená komise je označena jako nekompletní - ikona . Po naplnění komise členy a předměty se kliknutím na ikonu komise označí jako kompletní. Pro zkompletnění musí být u komise nastavena kapacita. Jakmile je komise kompletní, zobrazí se ve sloupci Studenti ikona , zpřístupňující přiřazování studentů ke komisi. Dokud nejsou komisi přiřazeni studenti, je možné kliknutím na vrátit stav komise na nekompletní a případně ji smazat. Po přidělení studentů nelze komisi označit za nekompletní. Proběhlé komise jsou automaticky označeny ikonou - kompletní komise s uplynulým datem.

  Komise, jejichž termín proběhl, je možné pouze prohlížet, nelze je editovat. Označeny jsou ikonou . Uživatelé s právem sz-e však mohou u těchto komisí provádět editaci předmětů, členů a studentů.
 • Šablona, termín, místnost – sloupec obsahuje informaci o šabloně, pro kterou je komise založena a o termínu a místnosti konání státních zkoušek, případně další údaje, které lze změnit po kliknutí na ikonu ve sloupci Upravit.

 • Kapacita – sloupec poskytuje údaj o počtu studentů přiřazených dané komisi z celkové kapacity. Kapacitu komise je možné změnit ve sloupci po kliknutí na ikonu ve sloupci Upravit.

 • Členové komise – umožňuje správu členů zvolené komise. Členem komise může být jmenován pouze uživatel evidovaný v aplikaci Evidence členů komisí státních zkoušek

  Nový člen se dohledá přes vyhledávací pole, a následně se určí jeho funkce. Zastává-li osoba v komisi více funkcí, klikne se na tlačítko . Člen se uloží tlačítkem . Každý člen se vkládá pouze jednou, předseda je současně i členem komise. Tajemníci se vkládají přes zvláštní pole. Pokud se využije nabídky našeptávače, pak tajemník do komise ihned přidán. Tajemníkem může být libovolný uživatel UIS. Seznam členů komise je pak uveden v přehledové tabulce.

  Pokud nejsou do okamžiku tisku zápisu o SZ známa jména všech členů komise, je možné zaevidovat jejich počet v části Přidání počtu bezejmenných členů. Pro ně bude v dokumentu vytištěn příslušný počet řádků pro jejich ruční dopsání.

 • Předměty – u vybrané komise umožňuje správu předmětů, ze kterých budou studenti dané komise zkoušeni. Nabídka předmětů, které lze ke komisi přiřadit, je dána šablonou komise. Pro bezšablonové komise předměty evidovat nelze.

  Povinné předměty je možné přidat hromadně tlačítkem (v případě, že jsou součástí zkoušky). Předměty lze hromadně přidat i podle šablony tlačítkem . Pokud nemá komise stanoveny předměty, nelze dohledat a přidělit studenty.

 • Studenti – ikona umožňuje zobrazení studentů přiřazených u zvolené komise a jejich správu. Ikona se zobrazuje pouze u kompletních komisí. Po vstupu do aplikace se zobrazí seznam studentů v komisi, resp. seznam studentů, které lze do komise zařadit. Seznam nabízených studentů je omezen na studenty přihlášené na předměty, které daná komise zkouší (má přiděleny). Přiřazení studentů je možné provést hromadně tlačítkem (do maximální kapacity komise) nebo jejich označením a kliknutím na tlačítko . Studenty lze přidávat až do naplnění kapacity komise (není možné přidat více studentů). V případě, že je komise plná (vyčerpaná kapacita), seznam studentů se již nenabízí. Tlačítkem je možné zaslat e-mail s podrobnostmi všem studentům přiřazeným do komise. Pořadí studentů v komisi je možné ovlivnit ikonami ve sloupci Poř..

  Sloupec Odevzdání ZP v seznamu studentů informuje o tom, zda student řádně odevzdal závěrečnou práci pro dané studium. Za řádně odevzdanou práci se považuje taková práce, u které student potvrdil její odevzdání.

  Sloupec Splnění předpokladů signalizuje splnění, resp. nesplnění předpokladů pro připuštění studenta k závěrečné zkoušce. Za nesplněné předpoklady se považuje nesplněný studijní plán, neodevzdání příslušné závěrečné práce v UIS. Kliknutím na ikonu lze přejít do záložky Vyřazování studentů, kde lze studenty s nesplněnými povinnostmi vyřadit z komisí.

  Studenty lze z komise odebrat jejich označením a kliknutím na tlačítko . Odebírat lze pouze studenty u neproběhlých komisí. Uživatelé s oprávněním sz-e mohou odebírat studenty i u proběhlých komisí, v takovém případě ale student nesmí mít evidované výsledky u předmětů.

  V závislosti na nastavení atributu studijního období (resp. programu) Více komisí státních zkoušek, lze studenty do komisí přidělovat dvěma způsoby:

  • Jedna komise pro jednu přihlášku - implicitně nastavený způsob přiřazování studentů komisím. Jedné přihlášce lze přidělit vždy jen jednu komisi.

  • Více komisí pro jednu přihlášku – studenta s jednou přihláškou ke státní zkoušce lze přiřadit do více komisí tak, aby byly předměty z přihlášky studenta pokryty předměty, které komise zkouší. Platí pravidlo: Studenta lze přiřadit ke komisi, která zkouší alespoň jeden předmět, který má student vybrán, a tento předmět dosud nezkouší žádná jiná komise, ke které již je přiřazen. Studenti jsou nabízeni do komisí tak dlouho, dokud nemají pokryty všechny své vybrané předměty působností přiřazených komisí. Formulář pro zápis o státní zkoušce se pak tiskne tolikrát, ke kolika komisím je student přidělen.

  Informace o přidělené komisi je studentům zobrazena v jejich přihlášce ke státní zkoušce. Pomocí atributů studijního období Zobrazování informací o státní zkoušce studentůmZobrazování složení komise studentům je možné zobrazení odložit nebo zcela potlačit a také ovlivnit způsob zobrazování informací o komisi, do které jsou studenti přiřazeni.

  Studentům s odloženou státní zkouškou je zobrazena informace o podané přihlášce a přidělené komisi stejně jako studentům s aktivním studiem.
 • Tisk zápisu (košilky) – kliknutím na ikonu se vytiskne Zápis o státní zkoušce pro všechny studenty dané komise. Dokument je možné tisknout, jakmile je komise kompletní, jsou přiřazeni studenti a nastaveny předměty. Pro tisk není podmínkou zadání členů komise a místa konání. Tisk se provádí oboustranně na papír formátu A3, přičemž jednotlivé zápisy jsou řazeny abecedně podle jmen studentů. Pro tisk je nutné použít A3 tiskárnu s duplexem.

 • Info – ikona poskytuje souhrnné informace o konání státní zkoušky, jako jsou studijní program, termín a místo konání zkoušky, předměty státní zkoušky. Dále je uveden seznam členů komise a seznam studentů, kteří byli komisi přiděleni. Tištěná verze může být použita pro vylepení na dveře zkušební místnosti nebo jako seznam studentů pro zkušební komisi či tajemníka.

 • Upravit – přes ikonu je možné provést změnu šablony předmětů, kapacity komise, termínu a místa konání komise.

 • Založit podle – ikona umožňuje založit v rámci jednoho období novou komisi kopií existující. Formulář pro založení komise státní zkoušky kopií podle zvolené komise je implicitně vyplněn údaji, které lze změnit. Nastavit lze kopírování komise včetně členů a předmětů nebo bez nich. Zadané hodnoty se potvrdí tlačítkem . Nová komise je vždy založena jako nekompletní.

 • Kopírovat – ikona umožňuje zkopírovat zvolenou komisi do jiného období. Kopíruje se místnost, kapacita komise, členové komise i s funkčním zařazením. V případě, že v cílovém období nejsou založeny předměty a šablony předmětů, je možné je také zkopírovat (v cílovém období se založí předměty s tematickými celky, jejich atributy a šablony předmětů dané komise). Ve formuláři se vyplní datum a čas konání komise a zvolí se období, do kterého se má komise zkopírovat. Kopírovat lze pouze do zveřejněných období, ve kterých je podána alespoň jedna přihláška k závěrečné zkoušce.

Hromadná správa komisí

Většinu operací, které lze s komisí provádět individuálně, je možné provádět i hromadně nad skupinou komisí. Skupina se vytvoří výběrem jednotlivých komisí ze zobrazeného seznamu. Výběr je nutné potvrdit stisknutím tlačítka . Jednotlivé operace, které lze nad skupinou komisí provádět, jsou dostupné pomocí ikon umístěných v úvodu stránky. Níže je uveden seznam komisí zařazených do skupiny. V závislosti na zvolené operaci jsou v seznamu zobrazovány/skrývány jednotlivé sloupce seznamu. Ostatní sloupce je možné skrýt/zobrazit kliknutím na příslušný odkaz nad seznamem komisí. Operace mají smysl pouze u aktuálních a budoucích komisí. Pro historické komise změny prováděny nejsou (aplikace na takovýto pokus o změnu upozorní). Popis významu jednotlivých ikon následuje.

 • Změna stavu komise – ikona slouží ke změně stavu vybraných komisí. Nový stav se zvolí z nabídky a potvrdí se stisknutím tlačítka . Pokud není zadána kapacita, nelze stav změnit na kompletní. Obdobně jsou-li u komise přihlášeni studenti, nelze změnit její stav na nekompletní. O výsledku operace je uživatel aplikací informován.

 • Změna základních informací – ikona slouží pro změnu základních údajů o komisi (šablona, čas, místnost, kapacita, poznámka). Z údajů o termínu konání komise je možné změnit pouze čas, datum hromadně měnit nelze. Nemá-li se hodnota příslušného údaje změnit, je třeba z nabídky zvolit položku neměnit nebo v případě textových polí ponechat toto pole prázdné. Požadované změny je nutné potvrdit stisknutím tlačítka . O výsledku operace je uživatel aplikací informován.

 • Přidat členy – ikona umožňuje správu členů zvolené komise. Práce v aplikaci je obdobná jako při individuální správě komise. Odebírání členů z komisí a přidávání bezejmenných členů je popsáno níže.

 • Odebrat členy – ikona umožňuje odebrat člena ze zvolené skupiny komisí. Zobrazený seznam osob obsahuje všechny členy, kteří se vyskytují alespoň v jedné z vybraných komisí. Osoby, které mají být z komisí odebrány, je třeba v seznamu označit a operaci dokončit stisknutím tlačítka .

 • Změna počtu bezejmenných členů – pomocí ikony je možné měnit počet bezejmenných členů u vybraných komisí. Nová hodnota se zadá do zobrazeného pole a stiskne se tlačítko .

 • Editace předmětů – ikona umožňuje přiřazování předmětů SZ do komisí. Práce v aplikaci je obdobná jako při individuální správě komise – tj. je možné přidávat individuálně povinné a povinně volitelné předměty, přidat všechny povinné předměty dané šablony a všechny předměty šablony. Oproti individuální správě jsou zde však drobné odlišnosti. Nabídka povinných a povinně volitelných předmětů se sestavuje vždy jako sjednocení všech šablon z komisí, se kterými pracujeme. Při přidání povinného předmětu dojde k jeho přidání pouze k těm komisím, které mají tento předmět v šabloně jako povinný. V poslední části formuláře lze přidávat předměty ze všech ostatních šablon. V takovém případě se předměty přidají pouze u komisí, které tento předmět nemají jako povinný nebo povinný volitelný v rámci své šablony. Přehled všech předmětů skupiny komisí je uveden v tabulce pod přidávacím formulářem, kde lze rovněž označené předměty z komisí odebrat. Odebrání bude provedeno ve všech komisích skupiny.

 • Přiřazování studentů – pomocí ikony je možné automaticky naplňovat zvolené komise studenty nebo je možné ze zvolených komisí studenty odebírat. Pro tyto operace jsou k dispozici tlačítka , které vybrané komise naplní studenty v pořadí podle abecedy a tlačítko , které ze všech komisí studenty odstraní.

Seznamy studentů

Aplikace Seznamy studentů poskytuje seznamy studentů přihlášených ke státní zkoušce (v rámci zvoleného období a termínu). K dispozici je seznam studentů zařazených do některé z evidovaných komisí státních zkoušek a také seznam studentů, kteří nejsou přiděleni ke komisi státních zkoušek nebo nemají pro alespoň jeden přihlášený předmět státní zkoušky přidělenu komisi.

Vyřazování studentů z komise státní zkoušky

Aplikace Vyřazování studentů zobrazuje seznam studentů, kteří jsou přiřazeni k některé z komisí státních zkoušek a umožňuje kontrolu splnění studijních povinností pro účast u státní zkoušky. Studenty, kteří studijní povinnosti splněny nemají je možné z komisí odebrat a ke státní zkoušce je nepřipustit.

Seznam obsahuje studenty zařazené do komise státních zkoušek. Pro každého studenta je zobrazeno jeho jméno, identifikace studia a komise, do které je student zařazen. Ikona ve sloupci Stav vyjadřuje, zda má student splněny své studijní povinnosti pro připuštění ke státní zkoušce. Přes ikonu ve sloupci Studijní povinnosti lze přejít do aplikace Nesplněné studijní povinnosti studenta, kde je uveden seznam důvodů, proč student nesplňuje požadavky ke státní nebo závěrečné zkoušce. Seznam studentů lze pomocí filtru nad seznamem filtrovat podle šablony komise a formy studia.

Studenti, kteří mají být z komise vyřazeni, se označí a stisknutím tlačítka , jež je umístěno pod seznamem, se vyřadí z komisí. Při vyřazení není studentům zrušena přihláška ke státní zkoušce, lze je tedy dohledat v záložce Seznamy studentů. Jakmile studenti podmínky splní, je možné je do komise opět přiřadit.