Financování studijních programů


Aplikace Financování studijních programů slouží pro generování sestavy Financování studijních programů. Aplikace je dostupná uživatelům s právem stud-stat-a.

Po vstupu do aplikace se zvolí pracoviště, pro které se má sestava generovat. Zvolit lze jednotlivé fakulty nebo celou univerzitu. Jakmile je zvoleno pracoviště, zobrazí se formulář pro definici parametrů sestavy. Do pole Rozhodné datum se zadá datum, ke kterému má být sestava vytvořena. Prostřednictvím volby Nepočítat studenty navržené na vyřazení je možné určit, zda mají být do sestavy započteni i studenti s návrhem na vyřažení (stav studia 11). Volbou Zahrnout univerzitní programy pod fakultu je možné určit, zda mají být studijní programy s atributem celouniverzitní program zahrnuty v sestavě pod pracoviště, na kterém je program v UIS evidován. Volba Zahrnout jinoplátce pak umožňuje zahrnout do výsledné sestavy i studenty financované z jiných zdrojů než z rozpočtu MŠMT. Sestavu dle zvolených parametrů je možné zobrazit stisknutím tlačítka nebo tlačítkem vyexportovat do souboru pro zpracování v MS Excel.

Význam sloupců sestavy je následující:

 • Koef. - ve sloupci je zobrazena hodnota koeficientu ekonomické náročnosti studijního programu. Hodnotu je možné nastavit v atributech studijního programu v aplikaci Evidence studijních programů. Není-li koeficient u programu nastaven, použije se hodnota 1.

 • Nově přijatí - sloupec udává počet aktivních studentů daného studijního programu, kteří byly poprvé přijati ke studiu na vysoké škole.

 • Zvláštní - počet aktivních studentů překračujících standardní délku studia o více než jeden rok.

 • Půlroční - počet aktivních studentů, kteří překračují standardní délku studia o více než půl roku ale méně než jeden rok.

 • Ostatní - ostatní aktivní studenti financovaní z MŠMT nespadající do kategorie Nově přijatí, Půlroční nebo Zvláštní.

 • Celkem - celkový součet studentů na studijním programu (Nově přijatí + Zvláštní + Půlroční + Ostatní).

 • Přepočtený počet studentů - udává přepočtený počet studentů studijního programu. Určí se jako součet sloupců Nově přijatí + Ostatní + 0.5 * Půlroční.

 • Přepočtený počet studentů (loni) - sloupec obsahuje přepočtený počet studentů ke stejnému dní předchozího roku.

 • Nárůst - udává nárůst nebo pokles studentů oproti loňskému roku. Získá se jako rozdíl sloupců Přepočtený počet studentů - Přepočtený počet studentů (loni).

 • Normativní počet studentů - obsahuje údaj o normativním počtu studentů studijního programu, stanovuje se jako Přepočtený počet studentů * Koef.

 • Normativní počet studentů (loni) - obsahuje údaj o normativním počtu studentů studijního programu ke stejnému dni předcházejícího roku.

 • Nárůst - udává nárůst nebo pokles normativního počtu studentů oproti loňskému roku. Získá se jako rozdíl sloupců Normativní počet studentů - Normativní počet studentů (loni).

Sestava vytvořená v průběhu přijímacího řízení do odeslání matriky k 31. 10. daného roku nevykazuje zvláštní a půlroční studenty, kteří jsou v daném roce přijatí do 1. ročníku. Tato informace se zobrazí až po zpracování celostátní matriky a zpětné aktualizaci dat v UIS. Znamená to, že skutečný přepočtený počet studentů bude nižší.