Podrobný přehled


Aplikace Podrobný přehled zobrazuje podrobné údaje o vybraném dokumentu evidovaném v Elektronické spisové službě. Zobrazované údaje jsou rozděleny do jednotlivých sekcí popsaných níže v tomto textu.

Základní informace

Tato sekce zobrazuje základní informace o vybraném dokumentu, tak jak byly zaevidovány při jeho založení, případně doplněny při jeho zpracování. Vždy jsou zobrazeny pouze aktuálně nastavené údaje. Pokud se dokument nachází na aktuálním spisovém uzlu ve stavu, kdy je možné s ním dále pracovat, lze evidované údaje změnit nebo doplnit ve zpracování dokumentu přes aplikaci Zaznamenat změny.

Doplňující informace

V této sekci jsou zobrazovány doplňující informace evidované u dokumentu. Stejně jako základní údaje je možné údaje zobrazované v této sekci měnit pouze udokumentu přes ikonu Zaznamenat změny, která je dostupná z aplikace Zpracování.

Dokumenty, ze kterých dokument vychází

V přehledové tabulce v této sekci je zobrazen seznam dokumentů, na které aktuálně zobrazený dokument navazuje. Seznam je seřazen vzestupně dle návaznosti od bezprostředně nejbližšího dokumentu (první řádek tabulky) až po dokument kořenový (poslední řádek tabulky). Vzdálenější předchůdce je v seznamu více odsazen. Podrobnosti o jednotlivých předchůdcích lze zobrazit kliknutím na ikonu ve sloupci Podrobnosti.

Nastavit předcházející dokument k aktuálnímu je možné přes ikonu Nastavit navazující v aplikaci Zpracování.

Dokumenty, které navazují na vybraný dokument

V přehledové tabulce v této sekci je zobrazen seznam dokumentů, které navazují na aktuálně zvolený dokument. Seznam je seřazen sestupně dle návaznosti od bezprostředně nejbližšího dokumentu (první řádek tabulky) až po poslední dokument v řeťezci (poslední řádek tabulky). Vzdálenější předchůdce je v seznamu více odsazen. Podrobnosti o jednotlivých předchůdcích lze zobrazit kliknutím na ikonu ve sloupci Podrobnosti.

Přiložené soubory

V přehledové tabulce je uveden seznam elektronických příloh, které jsou k dokumentu přiloženy. U každé přílohy je uveden její název, jméno uživatele, který přílohu vložil, datum vložení přílohy a zda je k příloze připojen i její digitální podpis ve formátu p7s. Po kliknutí na ikonu ve sloupci Stažení souboru je možné příslušnou přílohu stáhnout a zobrazit. Pokud se dokument nachází na aktuálním spisovém uzlu ve stavu, kdy je možné s ním dále pracovat, lze přílohy smazat nebo doplnit ve zpracování dokumentu přes aplikaci Zaznamenat změny.

Průběh dokumentu

V přehledové tabulce zobrazené v této části je vypsán seznam uzlů, přes které zvolený dokument prošel. Seznam je zobrazován od uzlu, na kterém byl dokument založen, po uzel, na kterém se dokument nacházel naposledy, případně uzel, na který je předáván.

Operace provedené s dokumentem

V této části je zobrazen seznam operací provedených s vybraným dokumentem během jeho evidence a zpracování v aplikacích Elektronické spisové služby. Seznam operací je řazen od nejstarší po nejnovější. U každé operace je uvedeno, kdo a kdy operaci provedl, spisový uzel, ze kterého byla operace provedena a stručný popis operace. Záznam operací probíhá automaticky v okamžiku provedení.

Zaznamenanou operací je i zobrazení informací o dokumentu v této aplikaci.

Tlačítkem je možné zobrazené podrobnosti dokumentu otevřít ve formě PDF dokumentu.