Ukončení externího poměru


Aplikace Ukončení externího poměru umožňuje změnit nebo ukončit externí poměr uživatele na určitém subjektu. Aplikace je přístupná uživatelům s oprávněním externiste-e.

U aktivních externích poměrů lze provádět změnu zařazení, nastavit plánované ukončení, nebo poměr ukončit. Neaktivní externí poměry lze pouze obnovit. Pro každou tuto operaci je připraven samostatný formulář.

Změna externího zařazení

Formulář pro změnu externího zařazení se zobrazuje pouze v případě, kdy je na zvoleném subjektu přiřazeno více externích zařazení. Nové zařazení se zvolí z nabídky a potvrdí stisknutím tlačítka . O úspěšném provedení změny je uživatel informován.

Externí zařazení pro pracoviště lze spravovat v atributech příslušného pracoviště v aplikaci Evidence pracovišť, resp. v atributech příslušného externího subjektu v aplikaci Evidence externích subjektů.

Nastavení plánovaného ukončení

Formulář pro nastavení plánovaného ukončení umožňuje zadat datum, ke kterému se předpokládá ukončení tohoto poměru. Pokud je zvolena i možnost Ukončit automaticky, bude externí poměr k danému datu automaticky ukončen. V opačném případně bude nutné jej ukončit ručně. Nastavení je nutné potvrdit stisknutím tlačítka .

Pokud je nastaveno datum plánovaného ukončení, zobrazuje se u aktivních poměru jako datum ukončení.

UIS automaticky kontroluje data ukončení externích poměrů a informuje příslušné osoby o blížícím se ukončení. E-mail s upozorněním je zasílán příjemcům nastaveným v atributu Příjemce e-mailu o končících externistech příslušného pracoviště nebo externího subjektu, na kterém je externí zařazení evidováno. Pokud není příjemce nastaven, zasílá se upozornění integrátorovi daného pracoviště, případně univerzitnímu integrátorovi.

Přehled externistů na pracovištích a externích subjektech poskytuje aplikace Přehled externistů.

Ukončení externího poměru

Externí poměr je možné ukončit zadáním datumu, ke kterému se má poměr ukončit, do pole Datum ukončení a potvrdí se stisknutím tlačítka . Externí poměr je k zadanému datu ukončen a zůstane evidován jako ukončený. V případě, že je při ukončení externího poměru zadáno datum rovné datu vzniku, bude externí poměr zcela vymazán z evidence.

Obnovení ukončeného externího poměru

Ukončený externí poměr je možné obnovit tlačítkem . Původní datum ukončení bude smazáno.