Postup odevzdání závěrečné práce


Aplikace Postup odevzdání závěrečné práce znázorňuje postup vložení a odevzdání závěrečné práce a umožňuje sledování průchodu práce jednotlivými stavy. Odevzdání závěrečné práce musí projít všemi stavy uvedenými v aplikaci. Pokud během provádění kteréhokoliv kroku dojde k chybě, aplikace vypíše její příčinu a způsob řešení. Současně se vznikem problému bude autorovi práce automaticky odeslán e-mail. Splnění jednotlivých kroků odevzdání práce se zde ihned promítá.

Stavy odevzdání závěrečné práce:

 • Vložení doplňujících informací do informačního systému ze strany autora – autor práce dosud nevyplnil doplňující informace v jednotlivých jazykových variantách.

 • Vložení souboru (případně přílohy, prezentace) do informačního systému ze strany autora – autor práce dosud nevložil elektronickou verzi práce do UIS.

 • Odevzdání vložené práce ze strany autora – autor práce dosud nepotvrdil odevzdání vložené práce.

 • Práce čeká na převod do PDF/A – elektronická verze závěrečné práce byla vložena a odevzdána. Práce již nemůže být autorem měněna a čeká na převod do PDF/A.

 • Práce je převedena do PDF/A – elektronická verze závěrečné práce byla úspěšně převedena do PDF/A formátu.

 • Práci nelze převést do formátu PDF/A – závěrečnou práci není možné převést do formátu PDF/A. Autor práce je informován e-mailovou zprávou. Je nutné práci smazat a vložit znovu do informačního systému. V této chvíli není považována za odevzdanou.

 • Práce je připravena ke kontrole ze strany IS – práce je v UIS připravena k předání do software pro srovnávání prací.

  Práce byla odeslána do Theses a prochází následujícími stavy:

  • Práce byla odeslána do Theses – elektronická verze práce byla odeslána ke kontrole do Theses.

  • Práce je posouzena Theses – práce byla posouzena v Theses a je dostupný výsledek kontroly.

  • Práce nesplňuje podmínky Centrálního registru závěrečných prací pro kontrolu originality – práci je nutné ze systému smazat a vložit znovu.

 • Potvrzení odevzdání vložené práce ze strany IS, tímto je proces odevzdání ukončen – práce splnila všechny podmínky pro odevzdání a byla systémem označena jako kompletní.