Typy knihoven

V České republice je systém knihoven upraven zákonem 257/2001 Sb. o knihovnách a podmínkách provozování veřejných knihovnických

a informačních služeb (knihovním zákonem)

Systém knihoven tvoří

  1. Národní knihovna České republiky, Knihovna a tiskárna pro nevidomé K. E. Macana, Moravská zemská knihovna v Brně, zřízené Ministerstvem kultury

  2. krajské knihovny, zřízené příslušným orgánem kraje,

  3. základní knihovny, zřízené příslušným orgánem obce,

  4. specializované knihovny.

! Moravská zemská knihovna v Brně (dále MZK) má ze zákona právo povinného výtisku neperiodických i periodických publikací. To znamená, že jakýkoliv vydavatel a nakladatel v ČR má povinnost poslat do MZK jeden kus od každé knihy nebo časopisu, který vydá. Dalšími knihovnami, které mají právo povinného výtisku jsou Národní knihovna České republiky, Státní vědecké knihovně v Olomouci a Knihovna a tiskárna pro nevidomé K. E. Macana v Praze. !

Existují různé typy knihoven různého zaměření:

Univerzitní, vysokoškolské, školní knihovny
Informační zázemí v podobě knihovny by měla mít každá škola, ať základní, či VŠ. Knihovny mohou mít různou strukturu, na MENDELU v Brně máme Ústřední knihovnu a téměř 100 dílčích knihoven jednotlivých ústavů. Také Zahradnická fakulta v Lednici má svoji knihovnu. Základním posláním VŠ knihoven je zajistit informační zázemí pro studijní, vědeckou a tvůrčí práci studentů, vědeckých a pedagogických pracovníků školy. Profil knihovního fondu proto odpovídá oborovému zaměření školy.

Odborné a specializované knihovny
V obou dvou případech jde o knihovny s odborným fondem, který je zaměřený na konkrétní skupinu uživatelů. Knihovny by měly mít důsledně zmapovány a zpřístupněny informační zdroje a prameny související s danou oblastí. Rozdíl mezi těmito typy knihoven je v rozsahu a záběru. Zatímco odborné spíše zastávají funkci ústředních knihoven pro jednotlivé obory 


Stejně tak existují specializované knihovny, které jsou závislé svou vybaveností na organizaci, ke které patří a která je zřizuje, např.


Vědecké knihovny
Mají většinou podobu velkých univerzálních knihoven, jejichž funkcí je poskytovat vědeckou, odbornou a populárně-naučnou literaturu univerzálního zaměření. Do této kategorie knihoven patří např. Moravská zemská knihovna v Brně, Jihočeská vědecká knihovna v Českých Budějovicích, Vědecká knihovna v Olomouci.

Veřejné knihovny
Jsou určeny pro nejširší veřejnost včetně dětí a důchodců. Zřizují je obce a většinou mají v názvu slovo městská nebo místní. Z velké části jejich fond tvoří beletrie, naučná literatura, ale také třeba zvukové nosiče. Měly by kromě zajišťování běžných knihovnických a informačních služeb také naplňovat vzdělávací poslání knihoven (besedy, přednášky, exkurze, informační výchova) a vykonávat regionální a komunitní funkci (snaha o rozvoj a propojování místních komunit). Příkladem je Knihovna Jiřího Mahena v Brně, Městská knihovna Praha, Městská knihovna Blansko.

Soukromé knihovny
Jde o zveřejněné nebo veřejnosti nepřístupné osobní sbírky jednotlivce nebo korporace, např. Knihovna Václava Havla.