FED


Federal Reserve Systém, veřejně známý jako FED, je vlastně centrální bankou Spojených států amerických. Zastává tedy roli banky bank a federální vlády. Důvodem vzniku FEDu, tak jako důvodem vzniku většiny centrálních bank ve světě, bylo zajištění bezpečného, stabilního a silného monetárního a fiskálního systému. Z počátečních úkolů, které při založení formuloval Kongres a kterých nebylo mnoho, se tak postup času stal komplexní celek, který nyní FED spravuje.

FED byl založen 23. prosince 1913 a to i částečně z iniciativy presidenta Woodrow Wilsona, který podpisem dokumentu Federál reserve act zpečetil jeho vznik. Jako centrální banka jednoho z nejsilnějších států světa vznikl FED poměrně pozdě, neboť v Evropě v této době, tedy na počátku dvacátého století, existovala již řada centrálních bank. První centrální banka světa vznikla ve Švédsku v roce 1668 a centrální banka Velké Británie – Bank of England, vznikla v roce 1694. Centrální banka Francie, kterou vytvořil Napoleon I., byla ustanovena roku 1800. Jedna z nejůvěryhodnějších bank světa, německá Bundesbank, byla obnovena a restrukturalizována po druhé světové válce. V poslední době vznikla jako jedna z důležitých světových bank banka státu HMU – Evropská centrální banka.

Dnešní úkoly FEDu, tak, jak je formuluje na svých stránkách sám FED, jsou následující:

Struktura FEDu

Kongres Spojených států amerických vytvořil strukturu FEDu tak, aby mohl posihnout co nejširší oblast ekonomiky a ekonomického života a aktivity ve všech částech národa. Systém je typický svým federálním uspořádáním, kdy se systému účastní vrcholný orgán Rada Guvernérů (Board of Governors) sídlící ve Washingtonu, D.C. a dvanáct regionálních centrálních bank, tedy jakýchsi regionálních FEDů. Uspořádání této úrovně struktury a sídla jednotlivých bank pěkně ilustruje následující obrázek.


Regionální banky jsou tedy ustanoveny pro různě velké oblasti, povšimněte si zajímavé východní orientace. Každé regionální bance je svěřeno určité území, kde se stará o řadu ekonomických a bankovních funkcí, jako jsou například zajištění platebního sytsému dané oblasti, distribuce národní měny a mincí, regulace bank ve svěřené oblasti a provádění bankovních služeb federálnímu ministerstvu financí. Reservní banky sídlí v následujících městech:

Jak Rada Guvernérů, tak i dvanáct uvedených regionálních centrálních bank mají v součinnosti na starosti a tudíž sdílejí odpovědnost za dohlížení a regulaci bezpečnosti finančních institucí a aktivit, za provádění bankovního servisu depozitním institucím a federální vládě, za zajištění adekvátních informací konzumentům a spravedlivé vztahy konzumentů s bankovním systémem. Zaručuje tedy „přijatelné chování“ bank vůči občanům a institucím.

Jedním z nejdůležitějších orgánů v rámci systému je Federální výbor pro otevřený trh (Federal open market comitee). Členy tohoto vrcholného orgánu jsou členové Rady Guvernérů, jichž je sedm, a dalšími pěti členy, a to sice presidentem reservní banky v New Yorku a čtyři prezidenti čtyř dalších regionálních reservních bank, kteří zasedají na principu roční rotace. Ačkoli pouze těchto prezidentů regionálních reservních bank se může na fungování FOMC podílet hlasováním, jednání a diskusí se účastní všech dvanáct presidentů. Tradiční frekvence setkávání tohoto orgánu se ustálila na osmi setkání za rok, přičemž v případě potřeby je možnost jiného kontaktu s ostatními.

Již jsme se zmínili o tom, že hlavním orgánem FEDu je Rada Guvernérů. Tato rada má sedm členů, které jmenuje prezident USA, a kteří musí být schváleni senátem. Členství v tomto orgánu je velmi dlouhodobé a počítá se na 14 celých let, přičemž po dosažení posledního roku a vypršení mandátu nemůže být člen Rady znovu zvolen. Délka tohoto období naznačuje značnou míru nezávislosti na sátu a politickém cyklu. Celé radě předsedá její předseda a místopředseda, kteří jsou také navrhováni presidentem a schváleni senátem USA. Je logické, že oba činovníci musí v době své volby na tento post být buď členem Rady nebo na něj být současně nominován. Délka trvání mandátu je 4 roky. Činnost Rady guvernérů podporuje velké množství zaměstnanců, které bylo v roce 2004 odhadnuto na 1800. Rada guvernérů má pochopitelně několik různých výborů a spolupracuje s některými institucemi, viz. Následující obrázek.

Zdroj: http://www.referenceforbusiness.com/encyclopedia/

Funkce Rady jsou úměrné jejímu postavení. Rada má tedy na starosti celý federální bankovní systém, který reguluje a usměrňuje jeho vývoj, dohlíží a stará se o platební systém celého státu, a dohlíží na relevantní právní úpravu zajišťující stabilní právní prostředí bezpečného a kvalitního systému. Rada musí schválit i jakoukoli změnu elementárních úrokových sazeb, pomocí nichž je prováděna monetární politika. Tvorba monetární politika je zachycena na obrázku.


Zdroj: http://sorrel.humboldt.edu/~economic/econ104/fed/structur.gif

Rada také dohlíží na peněžní a bankovní instituce, mimo jiné na 900 bank, které se účastní federálního systému a stejným způsobem dohlíží na 5000 jiných finančních a bankovních institucí. Členové Rady jsou pochopitelně v častém a úzkém kontaktu s ostatními vedoucími vládními činiteli a tzv. policy makery, kteří využívají jejich odbornosti a zkušeností k podpoření nebo naopak důvodu proč revidovat své navrhované kroky a postupy, a to především v souvislosti s monetární politikou, bankovním dohledem a regulací, ochranou spotřebitelských zájmů v oblasti úvěrové politiky, finančních trhů a jiných ekonomických oblastí. Krom těchto relativně nepravidelných a neoficiálních jednáních se dvakrát za rok již po léta musí předseda Rady postavit před komisi sestavenou z vládních činitelů a obhájit kroky FEDu a informovat o budoucím vývoji, cílech a zaměření roků FEDu.

FED, jak jsme již jednou zmínili, je nezávislou entitou, a to jak na vládě, tak na soukromých podnicích. Neměl by se nechat ovlivnit žádnou lobby. FED není soukromou institucí, jejímž cílem by bylo vytvářet zisk, ale ani není státní organizační složkou pod jeho přímým vlivem. Co je myšleno nezávislostí FEDu? O nezávislosti centrálních bank a stupni těchto nezávislostí existuje mnoho studií, a existuje také množství způsobů a metodik, jak nezávislost posuzovat a měřit. Jednou ze složek nezávislosti je i nezávislost politická, která je v případě FEDu zaručena jak absolutní absenci vlády a senátu v rozhodovací či spolurozhodovaní proceduře, tak i v tom, že se mandát členů Rady je časově naprosto odlišný od politického cyklu. Vládní kruhy mohou maximálně změnit legislativní úpravu FEDu, což ovšem podléhá velmi náročnému procesu.