Metody vynětí jsou charakteristické tím, že skutečnost, zda příjem v zahraničí byl zdaněn či nikoli, nehraje žádnou roli. V tomto případě by eventuálně mohlo dojít k mezinárodnímu dvojímu nezdanění, tedy k faktickému využití daňových úlev nebo daňových prázdnin poskytnutých státem zdroje, což při uplatnění metod zápočtu není možné.

U metod vynětí rozlišujeme 2 metody, a to:
1. metoda úplného vynětí (full exemption method);
2. metoda vynětí s výhradou progrese (exemption with progression method).

 

Princip metody úplného vynětí spočívá v tom, že příjem dosažený v zahraničí se úplně vyjme ze zdanění, tedy nezahrne se do základu daně. Při použití metody úplného vynětí se ze základu daně (daňové ztráty) u právnických osob (rezidentů ČR) a z úhrnu dílčích základů daně podle § 6 až 10 sníženého o úhrn ztrát u poplatníků (fyzických osob-rezidentů ČR) před uplatněním nezdanitelných částí základu daně a částek odčitatelných od základu daně vyjímají příjmy (výnosy) ze zdrojů v zahraničí, které podléhají zdanění v zahraničí v souladu s uzavřenou mezinárodní smlouvou.


Metoda vynětí s výhradou progrese se uplatňuje v mezinárodních smlouvách ve dvou variantách, a to jako metoda:
1. zprůměrování (averaging),
2. vrchního dílku (top slicing).

Princip metody zprůměrování spočívá v tom, že se vypočítá daňová povinnost ze souhrnu dílčích základů daně z tuzemska a ze zahraničí podle tuzemské klouzavě progresivní stupnice (podle § 16 ZDP) a na ni navazující daňové zatížení. Vypočtené daňové zatížení celkového DZD se přenese na DZD v tuzemsku. Při použití této metody vynětí s výhradou progrese se z úhrnu dílčích základů daně podle § 6 až 10 sníženého o úhrn ztrát, před uplatněním nezdanitelných částí a částek odčitatelných od základu daně vyjímají příjmy (výnosy) plynoucí ze zdrojů v zahraničí, které podléhají zdanění v zahraničí v souladu s uzavřenou mezinárodní smlouvou. Z ostatního příjmu se vypočte daň sazbou daně ze základu daně nesníženého o vyjmuté příjmy (výnosy).


Princip metody vrchního dílku spočívá ve zjištění souhrnu dílčích základů daně z tuzemska a ze zahraničí a pro tento celkový DZD se vyhledá v tuzemském předpisu příslušné pásmo klouzavě progresivní stupnice z hlediska výše DZD a jemu odpovídající sazba daně (tzv. marginální), kterou se zatíží DZDT. Podle této metody je příjem dosažený v tuzemsku jakoby zařazen nad příjmy dosažené v zahraničí. V této souvislosti je třeba konstatovat, že metoda vrchního dílku není ve smlouvách, kterou uzavřela ČR, uplatněna. V daňové praxi v zahraničí je pak tato metoda uplatňována s určitými drobnými metodickými odchylkami

.