Za obec s pověřeným obecním úřadem považujeme obec, jejíž obecní úřad mimo přenesené působnosti v základním rozsahu vykonává přenesenou působnost ve správním obvodu určeném vyhláškou Ministerstva vnitra č. 388/2002 Sb., o stanovení správních obvodů obcí s pověřeným obecním úřadem a správních obvodů obcí s rozšířenou působností.

K 1.1.2008 na území České republiky existovalo 393 obcí s pověřeným obecním úřadem.

Obce s pověřeným obecním úřadem stanovuje zákon č. 314/2002 Sb. (příloha č.1).

Není-li obec schopná zabezpečit řádný výkon přenesené působnosti, převezme v celém svěřeném rozsahu nebo jen na některém úseku výkon přenesené působnosti pověřený obecní úřad, do jehož územního obvodu obec patří. Na pověřený obecní úřad se převede též odpovídající výše příspěvku na plnění úkolů v přenesené působnosti.

Pověřený obecní úřad je obecní úřad, který v rámci přenesené působnosti vykonává na svém území státní správu v rozsahu přiznaném „obcím s pověřeným obecním úřadem“. Pověřený obecní úřad rozhoduje v prvním stupni ve správním řízení o právech a právem stanovených povinnostech fyzických a právnických osob, pokud zákon nestanoví jinak. Některé z pověřených obecních úřadů jsou zároveň i obecními úřady obcí s rozšířenou působností, z čehož vyplývají další působnosti státní správy.

Obce II. typu mohou vydávat nařízení obce nejen pro sebe, ale i pro celý svůj správní obvod (tedy i pro obce I. typu, které spadají do jejího správního obvodu).

Některé činnosti obce v rámci přenesené působnosti:

Kromě těchto činností obce s pověřeným obecním úřadem v rámci přenesené působnosti jsou oprávněny: