Mendel University in Brno - list of department bodies


Scientific Council

The application shows the list of active members of the body Scientific Council.

Current functions of members of the body:
chairperson:prof. RNDr. Ladislav Havel, CSc.
secretary:Mgr. et Mgr. Jiří Pokorný

The following table shows all the active members of the body.

Body memberIdentificationE-mailNote
prof. RNDr. Vojtěch Adam, Ph.D.DCB FAvojtech.adam@mendelu.cz
prof. Ing. Jiří Balík, CSc.rektor, Česká zemědělská univerzita v Prazebalik@af.czu.cz
doc. Ing. Josef Balík, Ph.D.DPTHP FH, ext FAbalikj@zf.mendelu.cz
prof. Ing. Věra Bečvářová, CSc.DRBE FRDIS, ext FAbecvar@mendelu.cz
Dr.h.c. prof. Ing. Peter Bielik, Ph.D.rector, Slovak University of Agriculture in NitraPeter.Bielik@fem.uniag.sk
prof. Ing. Jiří Damec, CSc.DGLA FHdamec@zf.mendelu.cz
Ing. Samuel Antwi Darkwah, Ph.D.DIRI REC, DTS FRDISdarkwah@mendelu.cz
JUDr. Ing. Filip Dienstbier, Ph.D.Proděkan pro organizaci a rozvoj, statutární zástupce děkanky, Katedra správního práva a správní vědy, Právnická fakulta, Univerzity Palackého v Olomoucifilip.dienstbier@upol.cz
prof. MVDr. Ing. Petr Doležal, CSc.ÚVZP FAdolezal@mendelu.cz
prof. Ing. Jaroslav Doležel, DrSc.vedoucí Centra strukturní a funkční genomiky Ústavu experimentální botaniky , AV ČR v Olomoucidolezel@ueb.cas.cz
Ing. Miroslav Florián, Ph.D.ředitel Sekce zemědělských vstupů , Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský Brno miroslav.florian@ukzuz.cz
prof. PhDr. Kamil Fuchs, CSc.DE FBEqqfuchs@node.mendelu.cz
prof. Dr. Ing. Libor GregaDRBE FRDISgrega@mendelu.cz
prof. RNDr. Libor Grubhoffer, CSc.Rektor, Jihočeská univerzita v Českých Budějovicíchliborex@prf.jcu.cz
doc. Ing. Vladimír Gryc, Ph.D.DWS FFWTgryc@mendelu.cz
prof. RNDr. Ladislav Havel, CSc.DBPP FA, ext FH, ext FFWTlhavel@mendelu.cz
prof. Ing. Jaroslav Hlušek, CSc., dr. h. c.DENR FRDIS, ext FHhlusek@mendelu.cz
prof. Dr. Ing. Petr Horáčekext FFWThoracek@mendelu.cz
prof. Ing. Jan Hron, DrSc., dr. h. c.ext FBEqqhron@node.mendelu.cz
prof. RNDr. Jiří Hřebíček, CSc.PEMhrebicek@iba.muni.cz, hrebicek@mendelu.cz
prof. Dr. Ing. Libor JankovskýDFPGM FFWTjankov@mendelu.cz, jankovsky@hotmail.com
prof. Ing. Ladislav Kabát, CSc.Vysoká škola ekonomie a managementu veřejné správy Bratislava, SR
doc. PaedDr. Jiřina Klenková, Ph.D.Katedra speciální pedagogiky Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity klenkova@ped.muni.cz
doc. Ing. Martin Klimánek, Ph.D.ÚHÚLAG FFWT, ext FHklimanek@mendelu.cz
doc. Ing. Radomír Klvač, Ph.D.DE FFWTklvac@mendelu.cz
prof. Ing. Rudolf Kropil, CSc.rektor, Technická univerzita ve Zvolenukropil@vsld.tuzvo.sk
doc. Ing. Petr Kučera, Ph.D.ÚPK FHkucera@zf.mendelu.cz, petr.kucera@mendelu.cz
doc. PhDr. Dana Linhartová, CSc.OSS ILE, ext FAdlinhart@mendelu.cz
prof. Dr. Ing. Petr MaděraDFBDG FFWTpetrmad@mendelu.cz
prof. Ing. Ladislav Máchal, DrSc.DAB FAmachal@mendelu.cz
prof. Ing. Jan Mareček, DrSc., dr. h. c.DAFEE FA, ext ILEmarecekj@mendelu.cz
prof. RNDr. Ing. Michal Marek, DrSc.ředitel, Centrum výzkumu globální změny AV ČRuek@brno.cas.cz
prof. RNDr. Peter Mikulecký, Ph.D.head of Department of Information Technologies, Faculty of Informatics and Management, University of Hradec Králové
doc. Ing. Arnošt Motyčka, CSc.DI FBEmot@mendelu.cz
prof. Ing. Danuše Nerudová, Ph.D.DAT FBE, ext FFWTd.nerudova@seznam.cz
prof. Ing. Robert Pokluda, Ph.D.DVGF FHpokluda@zf.mendelu.cz
Mgr. et Mgr. Jiří PokornýKAN RECjiri.pokorny@mendelu.cz
doc. Ing. Pavel Ryant, Ph.D.UAPMV FAryant@mendelu.cz
Ing. Jiří Schneider, Ph.D.DENR FRDIS, ext FFWT, ext FFWTjiri.schneider@mendelu.cz
prof. Ing. Jana Stávková, CSc.DMT FBEstavkova@mendelu.cz
prof. Ing. Eva Straková, Ph.D.University of Veterinary and Pharmaceutical Sciences Brno
prof. Ing. Miroslav Strnad, DSc.vedoucí laboratoře růstových regulátorů , Přírodovědecká fakulta Univerzity Palackého v Olomoucimiroslav.strnad@upol.cz
prof. MVDr. Ing. Pavel Suchý, CSc.rektor , Veterinární a farmaceutická univerzita v BrněSUCHYP@vfu.cz
prof. Ing. Miroslav Svatoš, CSc.vedoucí Katedry ekonomiky Provozně ekonomické fakulty, Česká zemědělská univerzita v Prazesvatos@pef.czu.cz
doc. Ing. Daniela Tesařová, Ph.D.IF FFWT, ext TRF FFWT, ext FHtesar@mendelu.cz
prof. Ing. Pavel Tomšík, CSc.DMA FBE, ext FHtomsik@mendelu.cz
Ing. Jaromír Vašíček, CSc.ředitel, Ústav pro hospodářskou úpravu lesů, Brandýs nad Labempodatelnasb@uhul.cz
prof. Ing. Ilja Vyskot, CSc.DENR FRDIS, ext FFWTvyskot@mendelu.cz
doc. Ing. Iveta Zentková, CSc.děkanka , Fakulta ekonomiky a manažmentu Slovenské polnohospodářské univerzity v Nitře, Katedra ekonomiky FEM SPU v NitřeIveta.Zentkova@uniag.sk
prof. Ing. Iva Živělová, CSc.DRBE FRDIS, ext FFWT, ext DBE FBEzivelova@mendelu.cz
doc. Ing. Pavel Žufan, Ph.D.DMA FBE, ext FHpavel.zufan@gmail.com